[Phần 1] Thuật toán sắp xếp lựa chọn (selection sort)

1. Tư tưởng của thuật toán sắp xếp lựa chọn.

Giả định có n phần tử, từ a[1]->a[n] và muốn sắp xếp tăng dần.

Bước 1: Tìm phần tử nhỏ nhất trong n phần tử đó bằng cách
– Chọn ra phần tử đâu tiên là a[1]. Okey, tiếp đến lấy từ phần tử a[2] -> a[n]. Phần tử nào nhỏ hơn phần tử a[1] thì đổi chỗ chúng cho nhau (giả sử a[6]<a[1] thì đổi chỗ a[6] cho a[1], sau đó duyệt tiếp từ a[7]->a[n] và so sánh với a[1]). Cứ như thế, khi đi hết từ a[2] -> a[n] thì sẽ tìm được phần tử nhỏ nhất trong n phần tử đã cho.

Bước 2: Như vậy, ta đã tìm được phần tử nhỏ nhất trong n phần tử đã cho qua bước 1. Bây giờ, ta giữ nguyên phần tử đó, và tìm phần tử nhỏ nhất trong n-1 phần tử còn lại.
– Chọn ra phần tử đâu tiên là a[2]. Okey, tiếp đến lấy từ phần tử a[3] -> a[n]. Phần tử nào nhỏ hơn phần tử a[2] thì đổi chỗ chúng cho nhau (giả sử a[6]<a[2] thì đổi chỗ a[6] cho a[2], sau đó duyệt tiếp từ a[7]->a[n] và so sánh với a[2]). Cứ như thế, khi đi hết từ a[3] -> a[n] thì sẽ tìm được phần tử nhỏ nhất trong n-1 phần tử đó.

Cứ tiếp tục lặp các bước, cho đến khi chỉ còn 2 phần tử. Lúc đó ta sắp xếp được 2 phần tử này là coi như bài toán đã có lời giải.

2. Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ C++.

#include <iostream>
using namespace std;

void NhapMang (int A[], int n){
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout<<"Nhap phan tu thu A["<< i <<"] =";
    cin>>A[i];
  }
}

void XuatMang (int A[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << A[i]<< " ";
  }
}

void HoanVi (int &a, int &b)
{
  //cho nay truyen tham chieu: (int &a, int &b)
  //Khong phai la truyen tham tri: (int a, int b)
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}

void SelectionSort(int A[], int n){
  for(int i = 0; i <n-1; i++){
    for(int j = i+1; j<n; j++){
      if(A[i]> A[j]){
        HoanVi(A[i], A[j]);
      }
    }
  }
}

int main() {
  int A[100], n;
  cout<<"Nhap so phan tu:";
  cin>>n;
  NhapMang (A,n);
  cout<<"Mang vua nhap la: \n"; // \n tuc la xuong dong
  XuatMang (A,n);
  cout<<endl; // xuong dong
  SelectionSort (A,n);
  cout<<"Mang vua sap xep la: \n"; // \n tuc la xuong dong
  XuatMang (A,n);
  return 0;
  
}

 

Nếu bạn muốn chạy trực tiếp các dòng lệnh để thử nghiệm tính chính xác thì có thể trùy cập vào đường link này: http://cpp.sh/8b5o
3. Ví dụ minh họa

 

This entry was posted in Thuật toán sắp xếp. Bookmark the permalink.

4 Responses to [Phần 1] Thuật toán sắp xếp lựa chọn (selection sort)

 1. Pingback: [Phần 2] Thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort) | HanhTrinhTuoiTre.Com

 2. Hoàng says:

  package sapxep;

  public class sapxepchon {

  public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  int[] mang = { 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44 };

  for (int i = 0; i < mang.length; i++) {
  int min = mang[i];
  int z = i;
  for (int j = i ; j mang[j]) {
  min = mang[j];
  z = j;
  }
  }
  if (z != i) {
  int temp = mang[i];
  mang[i] = mang[z];
  mang[z] = temp;
  }
  }
  System.out.println(“mang dc sap xep theo thu tu tang dan”);
  for (int y : mang) {
  System.out.print(y);
  System.out.print(“, “);
  }
  System.out.println(“”);
  }
  cần lời giải thích tường tận về đoạn code này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »