Living in a multiracial community – Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc.

Cài bài tiểu luận tiếng Anh được thực hiện bởi hanhtrinhtuoitre.com thuộc chuyên mục: Những bài tiểu luận tiếng Anh: http://hanhtrinhtuoitre.com/english/bai-luan-tieng-anh.
Do kiến thức còn ít ỏi, nên có thể nhiều chỗ chưa được dịch đúng, dịch hợp lý. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn về địa chỉ email: hanhtrinhtuoitre.com@gmail.com hoặc góp ý bằng việc bình luận phía dưới.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng góp bài viết hoặc trở thành thành viên của hanhtrinhtuoitre. Điều này là một niềm vui và mong đợi từ hanhtrinhtuoitre. Mong chờ những liên hệ từ các bạn: http://hanhtrinhtuoitre.com/lien-he/


Living in a community where there are people of various races could be a rewarding and an exciting experience. Such a community is like a small world with many types and races of people in it.

Everyone, young or old, enjoys listening to stories about people in other lands. We read books and newspapers to learn about the habits, customs and beliefs of people who do not belong to our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity to meet and talk with people or various races.

We can learn about their customs and beliefs directly from them. In this way, wẹ have a better understanding of their ways of life. For example, in Singapore and Malaysia, which are known as multi-racial countries, Malays, Chinese, Indians and others have lived together for several decades. They have learnt a lot about the cultures of one another, more than what they could have learnt by reading books or newspapers. By living together, they have also absorbed many of the habits of one another to their common benefit.

Further, living in a multi-racial community teaches us how to respect the views and beliefs of people of other races. We learn to be tolerant and to understand and appreciate the peculiarities of those who are not of our race. In this way, we learn to live in peace and harmony with foreigners whose ways of life are different from ours in several respects. We become less suspicious of strangers and foreigners.

The relationship that develops among the people from common understanding in a multi-racial community makes life in such a community very exciting. Any celebration of any race becomes a celebration of all the other races. Thus, there is a lot of fun and excitement during every celebration. In this way, better understanding is promoted among the peoples of the world. Through each of the races of the people in a multi-racial community, we come to know about their respective countries. For example, through the Chinese and the Indians in Malaysia or Singapore we have come to know much about China and India. As a result, we have a better understanding of the peoples of China and India as a whole.

It could therefore be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in human relations.

Sống trong một cộng đồng nơi mà mọi người có chủng tộc khác nhau có thể là một điều bổ ích hay là một sự trải nghiệm thú vị.  Có thể coi cộng đồng đó như một thế giới thu nhỏ với nhiều người, nhiều sắc tộc khác nhau.

Tất cả mọi người, dù trẻ hay già đều thích nghe câu chuyện về con người trên vùng đất khác. Chúng ta đọc sách, báo để tìm hiểu về sở thích, tập quán, và tin ngưỡng của những người không cùng sắc tộc, nhưng khi mà chúng ta sống trong một cộng động đa sắc tộc, chúng ta có cơ hội để gặp và nói chuyện với mọi người đến từ các chủng tộc khác nhau.

Chúng ta có thể học về những tập quán và tín ngưỡng từ chính những người sống quanh mình. Với cách này, chúng ta sẽ có những hiểu biết tốt hơn về lối sống của họ. Ví dụ như ở Singapore và mã lai, nơi đó được biết như là đất nước đa sắc tộc, người Mã lai, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều người khác sống với nhau đã vài thập kỷ. Họ học hỏi được văn hóa của nhau tốt hơn cách đọc sách, báo. Qua việc sống cùng nhau, họ đã tiếp thu những tập quán của nhau để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Hơn nữa, sống trong một công đồng đa sắc tộc như thế sẽ dạy cho ta biết cách tôn trọng cách nhìn nhận và tín ngưỡng của những người khác. Chúng ta học được khoan dung, hiểu biết và đánh giá cao những nét đặc thù của dân tộc khác. Bằng cách này, chúng ta học cách sống hòa bình và hòa thuận với những người mà cách sống của họ có nhiều điều khác biệt với mình. Chúng ta sẽ ít nghi ngại với người lạ và những người nước ngoài.

Những mối quan hệ phát triển lớn dần ở mỗi người từ sự hiểu biết chung trong cộng đồng đa sắc tộc làm cho cuộc sống trong cộng đồng đó trở nên rất thú vị. Bất kỳ lễ kỉ niệm của dân tộc nào cũng trở thành lễ kỹ niệm của các dân tộc khác. Nhờ vậy, có rất nhiều niềm vui và thú vị trong mỗi lần lễ kỷ niệm. Bằng cách này, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc được đẩy mạnh. Thông qua mỗi dân tộc trong cộng đồng đa sắc tộc, chúng ta có những hiểu biết về đất nước của họ. Ví dụ, thông qua những người Trung Quốc và ấn độ sống tại Malai hoặc Singapore thì chúng ta hiểu hơn về đất nước Trung Quốc và Ấn Độ. Như là một kết quả tất yếu, chúng ta có hiểu biết nhiều hơn về tổng thể dân tộc, đất nước Trung Hoa và Ấn Độ.

Vì vậy, có thể nói rằng cuộc sống trong một cộng đồng đa sắc tộc dậy ta nhiều bài học hữu ích trong mối quan hệ của con người.

This entry was posted in Bài Luận Tiếng Anh. Bookmark the permalink.

2 Responses to Living in a multiracial community – Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »