Đem Tubo-Borland C/C++ vào Cfree

Những ngày đầu tiên học C/C++ quả thực mình rất luống cuống để làm quen với nó, dùng chương trình borland C thì bài viết chạy tốt, nhưng đưa vào Cfree thì lại báo lỗi. Cái ý nghĩ đầu tiên là chúng khác nhau, rồi tìm hiểu thì thấy đúng vậy. Chính xác hơn là chúng không hoàn toàn tương thích.

Rất nhiều người yêu thích Cfree vì giao diện trực quan, thân thiện, chức năng gợi nhớ hàm.. Nhưng lại muốn dùng thư viện của Borland C để biên dịch. Để giải quyết vấn đề này, cách đơn giản là ta đem thư viện của Borland C và chương trình Cfree.

1. Nếu chưa có Cfree bạn có thể xem và download tại đây: c-free-5-0-professional-trinh-bien-dich-cc/

2.  Tải về trình biên dịch Borland C++ 5.5.

https://docs.google.com/          Pass: hanhtrinhtuoitre.com

3. Cài đặt bình thường, thư mục mặc định là “C:\Borland\BCC55”.

4. Khởi động C-Free, vào “Build” menu, chọn “Build Options” hộp thoại “Build Options” xuất hiện.

Bấm vào “>” chọn “New Configuration…”. Hộp thoại “New Configuration” xuất hiện.
//Chọn Builder Type là “Borland C++ Compiler”, mục Configuration Name: bạn có đặt tùy ý. Sau khi bấm “OK”, hộp thoại “Compiler Location” xuất hiện. Nếu Cfree không tự phát hiện được, bạn hãy chọn “Locate Manually” để tìm thư mục đó.


Cuối cùng chọn “OK”.

Chúc mừng!. Bạn có thể thử biên dịch với một chương trình quản lý sinh viên đơn giản như sau:

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iomanip.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

/*        XAY DUNG CLASS NGAY SINH          */

class ngaysinh
{
	private:
		int ngay;
		int thang;
		int nam;
	public:
		void nhapns();
		void hienns();
};

void ngaysinh::nhapns()
{
	char ch;
	cout<<"\n Nhap ngay, thang, nam sinh(dd/mm/yyyy) ";
	cin>>ngay>>ch>>thang>>ch>>nam;
}

void ngaysinh::hienns()
{
	cout<<ngay<<"/"<<thang<<"/"<<nam<<endl;
}

/*        XAY DUNG CLASS DIEM          */
struct strdmh
{
	char tenmh[30];
	float diemmh;
};
class dmh
{
	private:
	strdmh a[10];
	int n;
	public:
	void nhap_diem();
	void in_diem();
};

void dmh::nhap_diem()
{

	do
	{
		cout<<"\nNhap so mon hoc: ";
		cin>>n;
	}while (n<0||n>100);

	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<"\nNhap ten mon hoc thu "<<i+1<<": ";cin.ignore(1);cin.getline(a[i].tenmh,30);
		do{
			cout<<"\nNhap diem mon hoc thu"<<i+1<<": "; 
			cin>>a[i].diemmh;
		}while(a[i].diemmh<0||a[i].diemmh>10);

	}
}
void dmh::in_diem()
{
	cout<<"\nSinh vien co: "<<n<<" mon hoc\n";
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<a[i].tenmh; cout<<" "; cout<<a[i].diemmh; cout<<"\n";
	}
}

/*       XAY DUNG CLASS NGUOI       */

class nguoi
{
	protected:
	char hoten[50];
	char quequan[100];
	public:
	nguoi(){}
	void nhap_nguoi();
	void in_nguoi();

};
void nguoi::nhap_nguoi()
{
	cout<<"\nNhap ho va ten: "; cin.ignore(1); cin.getline(hoten,30);
	cout<<"\nNhap que quan: "; cin.getline(quequan,50);
}
void nguoi::in_nguoi()
{
	cout<<"\nHo va ten: "; cout<<hoten;
	cout<<"\nQue quan: "; cout<<quequan;

}
/*     XAY DUNG CLASS SINHVIEN       */
class sinhvien:public nguoi
{
	private:
	float masv;
	dmh diemsv;
	ngaysinh ngay;
	public:
	void nhap_sinhvien();
	void in_sinhvien();

};
void sinhvien::nhap_sinhvien()
{

	cout<<"\nNhap ma sinh vien: ";
	cin>>masv;
  nhap_nguoi();
  ngay.nhapns();
	diemsv.nhap_diem();

}
void sinhvien::in_sinhvien()
{
	cout<<"\nMa sinh vien la:"<<masv;
	in_nguoi();
	ngay.hienns();	
	diemsv.in_diem();

}
void main()
{
	sinhvien*sv[100];
	char chon;
	int n=0;
	clrscr();
	do
	{
		sv[n]=new sinhvien;
		sv[n++]->nhap_sinhvien();
		cout<<"\n Co tiep tuc khong (C/K)";
		cin>>chon;
		chon=toupper(chon);
		cin.ignore(1);
		if (chon=='K'||n>100) break;

	}while(1);
	cout<<"\n\n\n ++++++++Danh sach sinh vien:+++++++++++++\n\n\n";
	for(int i=0;i<n;i++)
	{sv[i]->in_sinhvien(); cout<<"\n\n";
	}

	getch();
}

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

One Response to Đem Tubo-Borland C/C++ vào Cfree

 1. Administrator says:

  Một vài bạn phản ánh việc không download được.
  Vì file được đặt pass, nên khi nhấn vào link… hãy nhìn thanh menu bên trái, trên cùng…Nhấn vào đó và lựa chọn tải xuống nhé :46:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »