Category Archives: Đố vui cùng lập trình

Tính giai thừa của một số nguyên dương cho trước

1, Giai thừa là gì? Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, “n giai thừa”, ký hiệu n! là tích của … Continue reading

Posted in Học Lập Trình, Đố vui cùng lập trình | Leave a comment

Tìm phần tử trùng lặp đầu tiên trong mảng

 Mô tả bài toán Cho một mảng số nguyên, tìm phần tử đầu tiên bị trùng lặp (duplicate). Nếu không tìm thấy phần tử nào bị trùng lặp thì trả về -1. Ví dụ:  [2, 1, 3, 5, 3, 2] … Continue reading

Posted in Đố vui cùng lập trình | Leave a comment

[Lập trình] Kiểm tra trong dãy số mà có tổng 2 số bằng một số cho trước

1. Mô tả bài toán Cho một dãy số (một mảng), ví dụ: [1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 44, 2, 6, 43, 76, 21, 87, 33, 99, 12, 10]. Hãy kiểm tra trong dãy số này xem có … Continue reading

Posted in Đố vui cùng lập trình | 1 Comment